Als erfgenaam heeft u bepaalde rechten en bepaalde plichten. Op deze pagina leest u daar meer over.

De rechten van de erfgenamen

Alle tot de nalatenschap behorende goederen zijn mede-eigendom van alle erfgenamen zolang er nog geen verdeling van de nalatenschap heeft plaatsgevonden. Dit betekent dat niet over de boedel (zowel de inboedel als de banktegoeden) kan worden beschikt zonder medewerking en/of instemming van alle erfgenamen.

Met daden van beschikking worden handelingen bedoeld als verkopen, verhuren of verpachten van de grond c.q. de woning.
Voorafgaand aan de verdeling van een nalatenschap heeft iedere erfgenaam het recht om een zogeheten boedelbeschrijving te vorderen. Een boedelbeschrijving houdt in dat alle tot de nalatenschap behorende goederen en zaken worden beschreven, zowel de baten als de lasten. Een boedelbeschrijving kan onderling worden opgesteld, maar kan ook door een notaris worden opgesteld in de vorm van een notariële akte. In een notariële akte wordt de boedelbeschrijving in de meeste gevallen onder ede bevestigd.

De plichten van de erfgenamen

De erfgenamen zijn samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Omdat het niet praktisch is om steeds met alle erfgenamen te moeten handelen, is het gebruikelijk dat de erfgenamen één erfgenaam aanwijzen die een volmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen. Ook kunnen de erfgenamen een buitenstaander een volmacht geven om de erfenis af te wikkelen, een executeur. Deze werd vroeger executeur testamentair genoemd.

De erfgenamen zijn ook verplicht elkaar alle gegevens te verstrekken die voor de bepaling van hun erfrechtelijke posities van belang zijn.
De erfgenamen zijn verder gezamenlijk belast met het beheer van de nalatenschap. Onder het beheer wordt verstaan het verrichten van alle handelingen die nodig zijn voor een normaal gebruik van goederen.

Hierbij kan, onder meer, gedacht worden aan het beheren van de tot de nalatenschap behorende bankrekeningen, het opzeggen van de huur van een woning, het innen van vorderingen, het opzeggen van abonnementen en het verzorgen van de aangiften voor de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Het beheer is er op gericht dat het aanwezige vermogen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden.
Handelingen die zien op onderhoud van een goed en die niet kunnen worden uitgesteld kunnen door de erfgenamen ieder afzonderlijk worden verricht.

De erfgenamen kunnen in onderling overleg afspraken met elkaar maken over het beheer van de gemeenschap. Op verzoek van een belanghebbende partij kan de kantonrechter een zogeheten beheersregeling.

Hulp en advies

Onze erfrechtspecialisten kunnen u met al uw vragen verder helpen.  Juist vanuit hun ervaring weten zij met name waar op te letten en wat de valkuilen zijn. Bel met 0172 42 71 95 of neem contact op.

neem gerust contact op

[contact-form-7 id=”313″ title=”Contactformulier 1″]